Doelstelling

downloadDOELSTELLINGEN m.b.t. uitwisselingen met partnerstad Preston (GB)  

In 1980 heeft de gemeenteraad van Almelo besloten dat het doel van jumelage moet zijn:
De uitwisseling van kennis en overdracht van cultuur door:
– het bijeenbrengen van de bevolking van de partnersteden.
– het elkaar leren kennen in levenwijze, gewoonten e.d.,
– het stimuleren van gezamenlijk en/of ontwikkelen van projecten/aktiviteiten.

RICHTLIJNEN m.b.t. uitwisselingen met Preston

Gelet op de beperkte middelen moeten er enkele normen en richtlijnen zijn, waarbinnen ons comite werkt.
1. aktiviteiten spreiden (in tijd).
2. zoveel mogelijk verschillende aktiviteiten (spreiding in soort, maatschappelijke achtergrond).
3. maximum 15 personen per groep.
4. deelnemers (organisatie) aan een uitwisseling naar Preston dienen in Almelo woonachtig te
    zijn c.q. economisch of andersinds gebonden te zijn aan Almelo.
5. stimuleren van aktiviteiten, welke kans op voortgezet contact hebben.
6. het onderbrengen van de deelnemers bij gastgezinnen.
7. deelnemers dienen bij een tegenbezoek als gastgezin op te treden.

INDICATIE m.b.t. de uit te keren stimuleringsbijdrage 
(indien uw bijdrage-aanvraag wordt toegekend):

A) t.b.v. uitwisselingen van Almelo naar Preston:
– leeftijd tot 18 jaar : € 45,- pp met een maximum van € 680,- per groep.
– leeftijd vanaf 18 jaar : € 36,- pp met een maximum van € 544,- per groep.

B) t.b.v uitwisselingen van Preston naar Almelo:
– onafhankelijk van leeftijd € 22,- pp met een maximum van € 340,- per groep

VOORWAARDEN voor een toekenning van een stimulerings bijdrage

Voor de uitwisseling het indienen:

– een lijst met namen, adressen en geboorte datums van de deelnemers en hun gastgezinnen.
  (voor uw vertrek).
– na toekenning het indienen van een schriftelijk verzoek, een programma en/of aktiviteiten
  overzicht + een begroting aan de penningmeester van het PC met vermelding het bank- of
  bankgironummer.

Na de uitwisseling :

– een schriftelijk reisverslag (uiterlijk een maand na terugkomst).
– een uitnodinging voor een mondelinge toelichting op uw reisverslag aan het Preston Comité.

Bij niet naleving van bovenstaande voorwaarden houdt het PC zich het recht voor,
het verzoek tot een bijdrage niet te honoreren. Het PC houdt zich het recht voor,
ter bevordering van de doelstelling, in uitzonderlijke gevallen, af te wijken van het
voorgeschreven aantal personen en/of stimuleringsbedrag, per persoon en/of groep.